top of page

 JAARPROGRAMMA's 

TOPOS activiteiten 2020  

In 2020 staan de volgende activiteiten op het programma:

I.V.M. CORONAMAATREGELEN worden alle activiteiten doorgeschoven naar 2021

Maastricht: stad in een regio zonder grenzen!?  

Datum: maandagavond 13 januari 2020

Plaats: Stayokay, Maasboulevard, Maastricht

Tijd: 20.00-22.00 uur

Gedurende de afgelopen decennia is Maastricht behoorlijk ‘op de schop’ gegaan. Grote projecten, zoals de Groene Loper, Het Sphinxkwartier, het Frontenpark, de Tapijnkazerne en bijvoorbeeld het ENCI-gebied werden doorgevoerd. Ze hebben het gezicht van Maastricht veranderd en aangevuld. Wat betekenen deze en andere projecten voor de Euregio? Heeft Maastricht de ambitie om een leidende rol te spelen in de Euregionale ontwikkeling? Welke ruimtelijke plannen staan er voor de toekomst in Maastricht op de agenda en in hoeverre dragen die bij aan het proces van ‘place making’ in de Euregio?

Prof. drs. Harry Welters, emeritus hoogleraar van de Erasmus Universiteit Rotterdam, kijkt als een ‘geëngageerde waarnemer’ naar zijn geboortestad en tegenwoordig ook woonstad. Laat u verrassen door zijn analyse van de relatie tussen Maastricht en de Euregio.

Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc Maurer ontwikkelden ruim tie jaar geleden een ‘metrokaart Euregio’. De achterliggende gedachte was dat de Euregio een vitale polycentrische stad is die te vergelijken is met de grote metropolitane regio’s van Europa. Zij zullen als ‘side kick’ naar de beschouwingen van Harry Welters luisteren en op hun eigen(zinnige) manier van commentaar voorzien!

 

De Euregio: tussen realiteit en illusie!?

Datum: maandagavond 10 februari 2020

Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht

Tijd: 20.00-22.00 uur  

Over de Euregio waarvan Maastricht deel vormt wordt veel gesproken en geschreven, maar wordt er ook iets gedaan met al die woorden en teksten? Het gemeentelijke beleidsjargon staat bol van verwijzingen naar de rol en betekenis van Maastricht in de Euregio. Maar gaat het hier om ‘wishful thinking’, om ‘Euregionaal verbaal geweld’ of schuilt er achter die noties een stedenbouwkundige en architectonische realiteit die niet kan worden ontkend?

Ir. René Daniëls, vermaard stedenbouwkundige die aan talrijke projecten in de Euregio heeft gewerkt, zal zijn visie op de Euregio geven. Op basis van een brede analyse, komt hij tot de bevinding dat de Euregio in stedenbouwkundig opzicht een aanzienlijke versterking kan ondergaan door samenhang te brengen in de veelal losse fragmenten waaruit de Euregio is opgebouwd.

Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc Maurer zullen naar aanleiding van Daniëls’ beschouwingen het gesprek met de aanwezigen aangaan door een bijzondere reis door de tijd in de Euregio te maken. Iets wat u niet mag missen!

Drieluik: Gezondheid in de gebouwde omgeving

Gezondheid is een thema dat de laatste jaren veel belangstelling geniet. In de architectuur en stedenbouw was dat ooit een centraal thema, immers er waren allerlei plannen voor een ‘gezonde woning’ en een ‘gezonde woon- en werkomgeving’. Het heeft er alle schijn van dat dit onderwerp terug is op de maatschappelijke agenda. Er wordt tegenwoordig gesproken over ongezonde woningen, ongezonde scholen en een ongezonde woon- en werkomgeving. Alle reden om als TOPOS (hernieuwde) aandacht te vragen voor de thematiek van ‘Gezondheid in de gebouwde omgeving’. Hoe zit het met de gezondheid in onze gebouwde omgeving? Hoe gezond zijn scholen, kantoren, winkels, werkplaatsen en dergelijke? Hoe gezond zijn de voorzieningen die juist gericht zijn op de gezondheidszorg? 

TOPOS besteedt aandacht aan deze thematiek in drie lezingen, te weten: 

  1. De eerste lezing van Anouk Crapts gaat over ‘De Blauwe Loper’ (17 februari 2020)

  2. De tweede lezing van Jeanne Dekkers gaat over ‘Gezondheid van onze toekomstige generatie, de school’ (06 april 2020) en 

  3. De derde lezing van Sylvie Smeets gaat over ‘Gezondheid van de patiënt en bezoeker in een medische omgeving’ (08 juni 2020). 

 

TOPOS Excursie Frontenpark Maastricht

Datum: Zaterdag 04 april 2020

Tijd: De ochtendexcursie start om 10.00 uur. De middagexcursie om 14.00 uur

Het Frontenpark is allesbehalve wat je verwacht van een stadspark. De naam is zelfs tot op zekere hoogte misleidend. Hier namelijk geen strak aangelegd en statig onderhouden park, maar een spannend en ruw stuk natuur in de stad. Het Frontenpark, zo’n twintig hectare groot, wordt ook wel omschreven als de ruige achtertuin van het Sphinxkwartier. Jaren van verwaarlozing hebben ervoor gezorgd dat de natuur er vrij spel kreeg. Nu is er volop ruimte en aandacht voor alles dat leeft en bloeit, cultureel erfgoed en de mogelijkheid om evenementen te organiseren. Onder leiding van René Brouwers zullen we een wandeling door het Frontenpark maken.

Nadat we het Frontenpark hebben bezocht, zullen we onder leiding van architect Fred Humblé een bezoek brengen aan het CPO-project (collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ‘Les Mouleurs’.  

Programma:

Verzamelen bij Lumière aan het Bassin c.q. Infocentrum Belvedere

Wandeling door het Frontenpark onder leiding van René Brouwers met bezoek aan onder andere: Zuid-Willemsvaart, Baron Dibbetspark, oude vestingwerken, de ‘Krul’, havenmeesterhuis, cokesfabriek, gashouder, stadsweide, Het Radium en Linie van Du Moulin.

Bezoek aan het CPO-project ‘Les Mouleurs’ onder leiding van Fred Humblé

Deelname: Euro 5,- (ter plekke te voldoen)

Excursies zijn volgeboekt !!!

 

TOPOS Architectuurexcursie Weert

Datum: Zaterdag 18 april 2020

Weert: een stad die het verdient om te bezoeken! Niet alleen om het rijke culturele erfgoed, met als hoogtepunt de laat-gotische Sint Martinuskerk, maar ook om de hedendaagse architectuur die in alle opzichten de moeite waard is. De (helaas bij weinigen bekende) architect Pierre Weegels (1904-1966) heeft een belangrijke stempel op deze stad gedrukt. Zijn oeuvre is groot(s) en gevarieerd. Een aantal van zijn projecten staat op het programma. De dreigende leegstand van kerken en kloosters heeft de mecenas Thijs Hendrix ertoe gebracht om enkele kerken in Weert op te kopen en een nieuwe bestemming te geven. Een tweetal ervan zullen we bezoeken.We starten onze excursie met koffie/ thee en de bekende Weerter vlaai bij Antje van de Statie. We gaan dan naar het nieuwe stadhuis, een ontwerp van het bekende architectenbureau Inbo. Vervolgens gaan we de stad Weert verkennen en verheugen ons daarbij op de begeleiding van de ‘kenner bij uitstek’ van Weert Joke Jongeling (die bij veel projecten direct betrokken is geweest). Tijdens de busreis zal Nico Nelissen een gesprek aangaan met John Hogenboom, die beroepsmatig bij nogal wat huisvestingsprojecten in Weert actief betrokken is geweest.

Programma:

08.30 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf Stayokay, Maasboulevard Maastricht 09.30 uur Koffie/thee en vlaai bij Antje van de Statie

10.15 uur Bezoek stadhuis Weert (arch. Inbo) met korte presentatie Joke Jongeling 11.00 uur Wandeling door de historische binnenstad: Sint Martinuskerk, vml. stadhuis (nu: Gemeentemuseum), pand De Gruyter (arch. T. Wilschut), Grand Café De Weerter Bazaar, pand De Munt, Muntpassage (arch. AGS en arch. Ger Rosier)

12.00 uur Birgittenessenabdij Maria Hart, vml. Ursulinenklooster en herinrichting buitenruimte
13.00 uur Lunch in park Ursulinenklooster (lunchpakket)
14.00 uur Bustocht langs singels met onder andere: Dr. Schutterhuis (arch. Jos Wielders), Villa Walburg, Tiendschuur (Erfgoedhuis Weert) en kasteel

14.30 uur Bezoek vml. Minderbroederskerk en -klooster nu: verzorgingshuis (arch. Johan Kayser en Pierre Cuypers), bezoek vml. Franciscus van Assisikerk nu: Franciscus Huis (arch. Swinkels & Salemans; glas-in-lood Daan Wildschut) o.l.v. Thijs Hendrix

15.15 uur Bezoek o.l.v. Thijs Hendrix aan vml. pastorie nu: Pierre Weegels Huis (arch. Pierre Weegels), vml. Onbevlekt Hart van Mariakerk (Fatimakerk) nu: Fatima Huis (arch. Pierre Weegels; mozaïek Hugo Brouwer), woonbuurt Fatima (arch. Pierre Weegels), Sint Jozefskerk (arch. Alphons Boosten)

16.15 uur Bezoek De Lichtenberg (arch. Pierre Weegels) 17.00 uur Vertrek Weert
18.00 uur Aankomst Maastricht

Vertrek: 08.30 uur Stayokay Maasboulevard Maastricht

Kosten: Euro 60,=

Excursie is volgeboekt!!!!

 

Opkomst van een nieuwe generatie stadhuizen

Datum: Maandagavond 11 mei 2020

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht

Stadhuizen (raadhuizen, gemeentehuizen) bepalen vaak al sinds eeuwen het beeld van een gemeente. Het is de plek waar het lokale bestuur is ondergebracht en waar de raad vergadert. Er zijn in het verleden in Nederland meer dan duizend stadhuizen gebouwd die vaak op een centrale plek in de stadsplattegrond terecht zijn gekomen. De stadhuizen van Middelburg, Gouda, Utrecht, Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Alkmaar en bijvoorbeeld Delft zijn nog altijd beeld- en silhouet bepalend. Ook Limburg is rijk aan markante, vaak monumentale stadhuizen, denk bijvoorbeeld aan die van Maastricht, Venlo, Roermond en Heerlen. Door fusies en herindelingen is het aantal stadhuizen de laatste decennia echter drastisch afgenomen, maar toch worden er nog nieuwe gebouwd of worden bestaande verbouwd of uitgebreid. De laatste jaren is sprake van wat genoemd kan worden ‘een vijfde generatie stadhuizen’. Wat zijn dat voor gebouwen? Wat zijn de kenmerken ervan? Waar zijn ze te vinden? Gedurende de avond wordt ingegaan op de opkomst van dit nieuw type stadhuis en worden twee in dit verband illustratieve voorbeelden behandeld, te weten het gemeentehuis van Eijsden-Margraten en het gemeentehuis van Maasgouw. De betrokken architecten zullen hun projecten toelichten. Daaraan voorafgaande zal Nico Nelissen een schets geven van verschillende generaties stadhuizen, waarbij hij een relatie zal leggen tussen wijzigingen in rol en taken van de lokale overheid, veranderende verhoudingen tussen burgers en lokaal bestuur, en de consequenties daarvan voor de architectuur van stadhuizen.    

College Prof. dr. Nico Nelissen: 'Van stadhuis naar stadshuis’

Inleiding Harold Janssen (SATIJNplus): ‘Eijsden-Margraten: Van gemeentehuis naar Huis voor de burgers’

Inleiding Piet Laumans (Engelman Architecten): ‘Maasgouw: Transformatie van een gemeentehuis’ 

 

Met vriendelijke groet en dank bij voorbaat.

bottom of page